Về Chúng Tôi

GI?I THI?U CÔNG TY

Công Ty C? Ph?n C? ?i?n Ch?t L??ng (QM&E) ???c thành l?p vào n?m 2007 b?i m?t nhóm qu?n lý d? án, k? s? gi?i và công nhân lành ngh? c?a Công ty C? ph?n c? ?i?n l?nh REE, nh?m cung c?p các gi?i pháp xây d?ng tích h?p cho H? th?ng C? Khí và ?i?n, C?p thoát n??c, Phòng cháy ch?a cháy, h? th?ng an ninh, h? th?ng h? t?ng liên l?c và d? li?u cho khu v?c th??ng m?i, công nghi?p và dân d?ng.